Voeg je koptekst hier toe

Praktische informatie

Alle details voor een zorgeloze opvang

We zijn verheugd om u te voorzien van de praktische informatie die u nodig heeft om uw kind een geweldige en liefdevolle kinderopvangervaring te bieden. Hier vindt u alles wat u moet weten over onze tarieven, ziekte en hygiëne. Ons doel is om u en uw kind een veilige en stimulerende omgeving te bieden, waar uw kleintje zich geliefd en thuis voelt. Laten we samen de reis beginnen en uw kind de beste zorg en kansen geven. Lees verder voor alle details!

Tarieven

Meest gestelde vragen over tarieven

Het maximumuurtarief is voor 2024 vastgesteld op € 10,25. Dit betekent dat de kinderopvangtoeslag wordt berekend over maximaal € 10,25 per uur. 

De Kinderkamer hanteert in 2024 een regulier uurtarief van € 10,62. 

De maandprijs voor kinderopvang bij De Kinderkamer is gebaseerd op 11 uur openstelling per dag, gedurende het gehele jaar, gedeeld door 12 maanden per jaar (52 weken in 2024). 

Het maximumuurtarief is voor 2024 vastgesteld op € 9,12 . Dit betekent dat de kinderopvangtoeslag wordt berekend over maximaal € 9,12 per uur.  

De Kinderkamer hanteert in 2024 een regulier uurtarief van € 9,26.

De maandprijs voor Buitenschoolse opvang bij De Kinderkamer is gebaseerd op het aantal uren per dag, gedurende het gehele jaar, gedeeld door 12 maanden per jaar (52 weken in 2024).

Kinderopvangtoeslag is een vergoeding die u van de Belastingdienst ontvangt als u uw kinderen naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie brengt.

De kinderopvangtoeslag die u van de Belastingdienst krijgt, bestaat uit twee gedeeltes:

 • De overheidsbijdrage: Deze bijdrage is afhankelijk van uw toetsingsinkomen, het aantal dagen en het aantal kinderen dat u laat opvangen.
 • De werkgeversbijdrage: De hoogte van de werkgeversbijdrage is niet afhankelijk van uw inkomen of het aantal kinderen in de kinderopvang, maar is wel gemaximaliseerd tot het maximumuurtarief. De werkgeversbijdrage krijgt u niet rechtstreeks van uw werkgever, maar keert de Belastingdienst uit als extra toeslag.

De facturen worden maandelijks aan u verstrekt en dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het overeengekomen bedrag wordt doorbetaald tijdens ziekte en vakantie van uw kind en op de dagen dat De Kinderkamer gesloten is.

Betaling geschiedt met een door u afgegeven machtiging voor automatische incasso.

De Kinderkamer zal de factuur twee weken van tevoren aan u verstrekken. Het bedrag wordt rond de eerste werkdag van de betreffende maand geïncasseerd.

Het nettobedrag dat u voor De Kinderkamer betaalt, is afhankelijk van het bruto uurtarief en uw toetsingsinkomen, het aantal dagen dat u uw kind brengt en het aantal kinderen dat tegelijkertijd gebruik maakt van de kinderopvang.

Openingstijden

Meest gestelde vragen over openingstijden

Op alle locaties gelden dezelfde openingstijden. Namelijk vanaf 06.45 uur tot 19.00 uur (en incidenteel tot 20.00 uur).

Regulier:

 • ochtend van 07.30 – 13.30 uur
 • middag van 12.30 – 18.30 uur
De mogelijkheid bestaat om een maatwerk overeenkomst aan te vragen voor de tijden vanaf 06:45 uur tot 07:30 uur en van 18:30 uur tot 19:00 uur.

Het is mogelijk om speciaal voor u persoonlijk een maatwerk overeenkomst te maken van diverse verlengde openingstijden.  

 • Buitenschoolse opvang: vanaf 06.45 uur tot 19.00 uur (en incidenteel tot 20.00 uur).
 • Vakantie-opvang regulier van 07.30-18.30 uur

Ook voor de Buitenschoolse opvang is het mogelijk om speciaal voor u persoonlijk een maatwerk overeenkomst te maken van diverse verlengde openingstijden. 

Wilt u structureel gebruik wilt maken van de verlengde openingstijden? Neem dan contact met ons op voor een maatwerkovereenkomst.

Wilt u incidenteel gebruik maken van de verlengde openingstijden? Dan kunt u dit regelen met één telefoontje.

De kosten worden berekend per extra kwartier opvang.

Naast de vaste contractdag(en) biedt De Kinderkamer de mogelijkheid om tegen betaling extra dagdelen af te nemen, als er voldoende medewerkers in de groep aanwezig zijn. Ook is het mogelijk ruildagen aan te vragen. Ruilen kan tot 4 weken voor en tot 4 weken na de te ruilen dag. Extra dagen en ruilingen dienen altijd via de ouderlogin aangevraagd te worden.

Flexibel maar niet grenzeloos, dus eerst kindgericht en dan vraaggericht

Indien een ouder weet dat hun kind nooit op vaste dagen zal komen is er flexibele opvang mogelijk. De flexibele dagdelen moeten uiterlijk op de eerste van de maand vooraf aan de maand van opvang bij ons bekend zijn. Dit in verband met het maken van het werkrooster van de pedagogisch medewerkers en het aantal kinderen per groep

Voor de verschillende mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen.

De Kinderkamer is gedurende het gehele jaar geopend, met uitzondering van:

 • zaterdag en zondag
 • eerste en tweede kerstdag
 • nieuwjaarsdag
 • tweede Paasdag
 • 5 mei (eens in de vijf jaar)
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Koningsdag
 • overige door rijksoverheid erkende nationale feest- en gedenkdagen.


Op 5 december, 24 december en 31 december sluit De Kinderkamer de deuren om 16.30 uur.

Ziekte

Meest gestelde vragen over ziek zijn

Kinderen zijn vaker ziek dan volwassenen. Omdat de combinatie van oorzaak, ziekte en handelwijze zeer complex is, heeft de Kinderkamer een uitgebreid protocol ontwikkeld.

Het protocol omschrijft de meest voorkomende ziektes en gaat in op de herkenning daarvan, de incubatietijd, de gevaren en gevolgen en het gebruik van medicijnen. Het protocol geeft ook aan wanneer zieke kinderen wel of juist niet opgevangen kunnen worden en welke extra zorg De Kinderkamer in dat geval biedt.

Wanneer de Manager Pedagogiek of de pedagogisch medewerker vermoedt dat een kind zich niet goed voelt, krijgt het extra aandacht. Niet elke gedragsverandering wordt door ziekte veroorzaakt en het is niet de bedoeling dat de pedagogisch medewerker de diagnose stelt. Wel moet in  overleg met de Manager Pedagogiek beslist worden of het kind in de groep kan blijven, of de ouders gewaarschuwd moeten worden, of dat er direct een arts moet worden ingeschakeld.

Om te beoordelen of uw kind naar de Kinderkamer kan komen, letten we op de gezondheid en het welbevinden van het kind. Als een kind te ziek is en medische hulp nodig heeft of beter af is bij de ouders, vragen we de ouder om het kind op te halen. We kunnen niet altijd voldoende zorg en rust bieden in de groep, wat het genezingsproces negatief kan beïnvloeden.

Daarnaast evalueren we of de gezondheid van andere kinderen in gevaar kan komen als een ziek kind naar De Kinderkamer komt. Bij besmettelijke ziekten moet het kind thuisblijven, hoewel het besmettingsgevaar vaak al voor het ziektegevoel is gepasseerd. We informeren ook de ouders van andere kinderen over heersende ziekten.

Onze beslissing om een ziek kind in de groep te houden, hangt af van de groepssamenstelling en het dagprogramma. Als de groepssamenstelling het toelaat, kunnen we zorgen voor de benodigde aandacht en hygiëne. Dit kan variëren, afhankelijk van de situatie en na overleg met de ouders, om te bepalen wat haalbaar is.

De verhoging van de lichaamstemperatuur is op zich geen reden een kind thuis te houden of naar huis te sturen. Bij koorts bekijken we hoe het kind zich voelt, of het mee kan doen in de groep en hoeveel verzorging en aandacht het nodig heeft. De hoogte van de koorts is geen maat voor de ernst van de ziekte. Relatief onschuldige aandoeningen, zoals tanden krijgen, kunnen met hoge koorts gepaard gaan, terwijl er bij sommige ernstige ziekten alleen lichte verhoging optreedt. Het is vooral belangrijk te zorgen dat kinderen met koorts goed drinken; eten is minder belangrijk. Bij verhoging (vanaf 38°C) of koorts worden ouders telefonisch op de hoogte gebracht, zonder daar direct consequenties aan te verbinden.

Als een kind zich duidelijk niet lekker voelt en de pedagogisch medewerker twijfelt of het wel in de groep kan blijven, wordt voor overleg altijd contact met de ouders opgenomen. Soms krijgt de pedagogisch medewerker van ouders informatie die het gedrag van het kind kan verklaren. Is het beter het kind op te halen, dan wordt dit met een van de ouders afgestemd en worden er verdere afspraken gemaakt.

De Kinderkamer heeft zelf geen medicijnen. Wanneer uw kind medicijnen toegediend moet krijgen, verzoeken we u als ouder/verzorger een ´overeenkomst gebruik geneesmiddelen´ in te vullen en te ondertekenen. Dit geldt ook voor homeopathische en zelfzorgmiddelen. De Kinderkamer werkt volgens een protocol ´toedienen van medicijnen´. Zo geven we een kind geen paracetamol als het zonder een duidelijke oorzaak koorts heeft. Om een goed beeld te krijgen van de toestand van het kind en te kunnen beoordelen of het verantwoord is om het kind in de groep te houden, is de lichaamstemperatuur een belangrijke graadmeter. Is de oorzaak van de koorts wel duidelijk (bijvoorbeeld als reactie op een inenting), dan mag u uw kind paracetamol geven of door een pedagogisch medewerker laten toedienen, nadat u een ´overeenkomst gebruik geneesmiddelen´ heeft ingevuld. Moet van de huisarts een medicijn worden gegeven (bijvoorbeeld ter voorkoming van een koortsstuip), dan gebeurt dit altijd in overleg met de ouder(s) en de pedagogisch medewerkers.

Overeenkomst Gebruik Geneesmiddelen (PDF)

Hygiëne

Schoon: de gewoonste zaak van de wereld

De Kinderkamer is constant bezig de hygiëne op het hoogste niveau te houden. Door een specifiek hygiënebeleid te hanteren kunnen we het voortbestaan van veel ziektekiemen voorkomen. De Wet Kinderopvang verplicht ieder centrum een Risico Inventarisatie Gezondheid bij te houden. De Kinderkamer heeft hiervoor een inventarisatiemodel ontwikkeld dat per ruimte de gevaren en de mogelijke gevaren benoemt. Puntsgewijs wordt hier ingegaan op de kans dat een ziekte wordt overgedragen door bepaalde handelingen van medewerkers. Denkt u bijvoorbeeld aan het gebruik van een fopspeen door een ander kind, het werken met een vaatdoek of het meegebrachte speelgoed van thuis. Besmetting heeft altijd vervelende gevolgen. Daarom is het belangrijk maatregelen te nemen om besmetting te voorkomen.

Hygiëne houdt echter veel meer in dan de controle op overdracht van ziektekiemen. In de Risico Inventarisatie Gezondheid besteedt De Kinderkamer ook aandacht aan de omgevingsfactoren van de ruimtes. Temperatuur, kwaliteit van de lucht, lawaai, allergieën en medisch handelen worden door ons zeer nauwkeurig omschreven en bekeken.

De Kinderkamer toetst het rapport jaarlijks aan de werkelijkheid.  De verantwoordelijkheid ligt bij de locatiemanager.

U kunt de Risico Inventarisatie Gezondheid inzien bij De Kinderkamer.

Kennismaking

Zo komt een samenwerking met de Kinderkamer tot stand

1.

Kennismaking en uitgebreide rondleiding

We nodigen u uit voor een kennismakingsgesprek met een uitgebreide rondleiding door onze faciliteiten. Zo kunt u vertrouwd raken met onze werkomgeving en de groepsleiding.

2.

Intakegesprek voor aanvang van de opvang

Voor de start van de opvang plannen we een intakegesprek om uw kind en uw behoeften te begrijpen. We willen ervoor zorgen dat zowel u als uw kind zich snel thuis voelen en vertrouwd raken met onze werkwijze.

3.

Evaluatie en ongoing communicatie

Ongeveer twee maanden na plaatsing vragen we om uw eerste ervaringen met De Kinderkamer. We blijven informeel in contact op de groep, maar staan open voor langere evaluatiegesprekken indien gewenst.

Nieuws

Blijf op de hoogte

Bij De Kinderkamer houden we van delen! Of het nu gaat om spannende gebeurtenissen, boeiende verhalen van onze kleintjes, of het verwelkomen van nieuwe leden in ons toegewijde team, hier blijf je op de hoogte van alles wat er bij ons gebeurd.

De Kinderkamer (3)-min

Feestdagen

Nieuws & updates

Afwijkende openingstijden 2024

De Kinderkamer (2)-min-6

Financiën

Financiën & tarieven

Nettobijdrage & tarieven 2024

De Kinderkamer (3)-min

Reviews

Google

Ervaringen

Wist jij al dat je via Google een review kan achterlaten?

Kinderdagverblijf

Over het kinderdagverblijf

Communicatie

Hygiëne

Veiligheid

Inrichting

Tarieven