Voeg je koptekst hier toe

Ideeën en theorieën

Een sterke basis voor een goede opvang

Het pedagogisch beleid van De Kinderkamer is gebaseerd op de ideeën van verschillende pedagogen en diverse pedagogische theorieën. Het is vertaald in een werkplan. Dit wordt aan alle medewerkers van De Kinderkamer uitgereikt en in de praktijk gebruikt als uitgangspunt voor ieders handelen. De locatiemanager ziet er op toe dat de medewerkers dit ook daadwerkelijk doen. Ouders kunnen bij de locatiemanager het pedagogisch beleid en het werkplan inzien. Deze staat ter inzage klaar voor u.

Wenperiode

De Kinderkamer voelt binnen no-time als een tweede thuis

We plannen een intake met de ouders in om voeding, slaap en routines af te stemmen. Tijdens de intake nodigen we u en uw kindje uit om een uurtje in de groep te wennen. Tijdens het doorgroeien naar een nieuwe groep is er ook een wenperiode waarin medewerkers informatie delen en een geleidelijke overgang plannen. 

Pedagogisch beleid

De drie pijlers van de Kinderkamer

De pijlers dienen als kernprincipes en waarden waarop de opvoedingsbenadering van De Kinderkamer is gebaseerd.

Fundament voor persoonlijkheid

In de eerste vier levensjaren leggen we het fundament voor de persoonlijkheid van uw kind. We streven naar vrije en veelzijdige ontdekkingen en ervaringen zonder beperkingen. Hierbij zet de Kinderkamer ‘’leer mij het zelf te doen’’ centraal.

Unieke belevingswereld

Ons uitgangspunt is het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang waarin het spelenderwijs stimuleren van de algehele ontwikkeling van het kind centraal staat. Daarbij streeft de Kinderkamer ernaar dat elk kind vrolijk binnen stapt en aan het eind van de dag weer vrolijk naar huis gaat. De belevingswereld van ieder kind is uniek en wordt aangemoedigd.

Democratische opvoeding

Bij De Kinderkamer hanteren we een democratische opvoedingsstijl waar de mening van kinderen telt, met voortdurende interactie tussen de pedagogisch medewerkers als opvoeders en tussen de kinderen.

Soorten groepen

Flexibele zorg in de groepen met open deuren beleid

Elk kind zit in een eigen groep. Per groep zijn er vaste pedagogisch medewerkers die uw kind opvangen. De groepsgrootte wordt bepaald door de leeftijd van de kinderen en het wettelijk vastgestelde maximum aantal kinderen per pedagogisch medewerker. Zie hieronder de soorten groepen. 

Observatie-/Ontwikkelingsgroep voor de Allerkleinsten

  • Alle nieuwe baby’s vangen we tenminste drie maanden op in de observatie-/ontwikkelingsgroep.
  • Uw kind ziet altijd het vertrouwde gezicht van de vaste groepsleiders.
  • De dagindeling wordt afgestemd op het ritme van de kinderen.
  • Eet- en slaaptijden van thuis nemen we zoveel mogelijk over.

Verticale Groep voor 0 tot 4 jaar

  • Voor de dreumesen en peuters hanteren we een dagritme voor de hele groep.
  • We eten samen op vaste tijden en de kinderen slapen merendeels ook tegelijk.
  • We spelen zoveel mogelijk met de kinderen buiten.

Peutergroep

  • In deze groep bereiden we de oudste kinderen van de dagopvang spelenderwijs voor op de overgang naar de basisschool.
  • Plaatsing in deze groep is afhankelijk van de ontwikkeling van het kind en de bezettingsgraad.

Als het dagritme het toelaat, hanteren we een ‘opendeuren beleid’ waarbij we deuren van enkele groepen openen. Kinderen kunnen in aangrenzende ruimtes spelen, waardoor ze meer speelopties hebben en kennismaken met alle medewerkers binnen De Kinderkamer op een speelse manier.

Bij ziekte of afwezigheid nemen collega’s van andere groepen de kinderzorg over. Onze allround pedagogisch medewerkers wisselen dankzij ons opendeurenbeleid, waardoor kinderen alle medewerkers leren kennen.

Thema's en activiteiten

Beleving en plezier staan centraal

De Kinderkamer werkt met VVE thema’s waarbij Puk (VVE: Uk en Puk) centraal staat. Puk beleeft samen met de kinderen in de groep allerlei avonturen waarbij de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen centraal staan.

Door het aanbieden van afwisselende activiteiten binnen een thema wordt de ontwikkeling van de kinderen spelenderwijs gestimuleerd.

Samenwerking met verpleeghuizen

Een bijzonder initiatief: het Peuterproject. Hier werken ze samen met verpleeghuizen, waardoor peuters activiteiten met ouderen ondernemen. Deze interactie tussen generaties is een geweldige ervaring voor zowel kinderen als ouderen

Zintuigen prikkelen

We moedigen kinderen aan om de zintuigen te prikkelen en te genieten van het creatieve proces. Elk thema wordt daarom ontwikkeld met aandacht voor alle zintuigen.

Eigen invulling

Tijdens activiteiten worden kinderen aangemoedigd om hun eigen invulling te geven. Zo wordt elk thema een boeiende en inspirerende ervaring voor de kinderen bij de Kinderkamer. Het draait niet om perfecte kunstwerken, maar om het plezier ervan.

Dagindeling

De juiste structuur voor uw kind

Voor de allerkleinsten passen we de dag aan hun ritme aan. De verticale groep en de peutergroep kennen een vaste dagindeling, waarbinnen het individuele kind al echt deel uitmaakt van de groep. Daarom vinden de vaste onderdelen, zoals eten, slapen, spelen en naar buiten gaan ook gezamenlijk plaats. 

De openingstijden van de Kinderkamer zijn standaard van: 07.30 uur tot 18.30 uur.

De mogelijkheid bestaat om een maatwerk overeenkomst aan te vragen voor de tijden vanaf 06.45 uur tot 07.30 uur en van 18.30 uur tot 19.00 uur.

Kinderdagverblijf

Over het kinderdagverblijf

Communicatie

Hygiëne

Veiligheid

Inrichting

Tarieven